افزونه Enable EDD Comments

افزونه Enable EDD Comments به راحتی نظرات پست های دانلودی وب سایت شما را فعال می کند. تنها با یک کلیک نظرات را برای تمام پست های دانلودی خود فعال کنید.